Gizlilik Politikası

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Amacı

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Current Life Marketing Ltd. Şti‘nin (Şirket) işlettiği lokalfirsat.com, lokalisyeri.com adresli internet hizmetleri ve Lokal Fırsat, Lokal İşyeri isimli mobil uygulamaları aracılığı ile toplanan kişisel verileri, bu verilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Şirket’in işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, açıklamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Siz Üyelerimiz'e daha iyi hizmet verebilmek;  sizlerle iletişimi sağlamak; trend analizleri, hedefe yönelik kazandıran reklam profili oluşturma, istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Şirket’te toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, IP numaranız, eğitim durumunuz, pozisyon / unvan gibi verilerdir.

Bu verileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi, kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Şirket tarafından talep edilen bilgiler, kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, Web Sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler/kurumlar tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Şirket, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır. 

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Konutkent Mh. 3029 Cd. No.3 Azel Kule Kat.20/105 Çankaya / Ankara adresine yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle Saklanmaktadır?

Verileriniz ilgili mevzuat uyarınca 2 yıl süre ile saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Şirket kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Şirket kişisel verilerinizi gizli tutacağını taahhüt eder. Yine de alınan önlemlere rağmen Şirket verilerine yapılabilecek saldırılar nedeniyle verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Şirket işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda değişiklik yapabilir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için Şirket, Üyelerine gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Üyeler, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi destek@lokalfirsat.com e-posta adresine mesaj göndererek iletebilirsiniz.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Şirket’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere/kurumlara Üyenin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları için aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.